Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Behandelingen moeten idealiter worden gestopt na de duur die in het protocol is gespecificeerd. Daarna doorgaan zou buiten het onderzoek vallen, maar het staat de behandelend arts vrij om te doen wat hij of zij denkt dat het beste is voor de patiënt (en als hij of zij besluit om een onderzoeksbehandeling voort te zetten, zou dat geen afwijking van het protocol zijn).