Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Nee - het onderzoeksprotocol is ontworpen om pragmatisch en gestroomlijnd te zijn, dus het klinische team dat voor de patiënt zorgt beslist over eventuele monitoring. We noteren sommige bloedtestresultaten op het follow-upformulier als ze beschikbaar zijn, maar ze hoeven niet te zijn uitgevoerd voor het doel van de trial (als ze niet zijn uitgevoerd, vink dan 'not done' aan).