Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

De behandeling wordt voorgeschreven en toegediend door ziekenhuispersoneel op dezelfde manier als voor medicijnen die niet gerelateerd aan het onderzoek zijn. Elk gekwalificeerd personeelslid kan de onderzoeksbehandeling(en) voorschrijven.