Cookies on this website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Continue' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Vietnam

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến con người và các dịch vụ y tế trên toàn cầu. Thử nghiệm RECOVERY đang được mở rộng trên phạm vi quốc tế để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về việc liệu các phương pháp điều trị COVID-19 tiềm năng có hiệu quả và khả dụng trên các quần thể khác nhau hay không. 

Việt Nam, Indonesia và Nepal, những quốc gia mà Đại học Oxford đã có liên kết chặt chẽ với các viện nghiên cứu, là những quốc gia đầu tiên tham gia. 

Được dẫn dắt bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt nam, bệnh nhân COVID-19 từ các địa điểm được chọn trên toàn quốc có thể được mời tham gia thử nghiệm RECOVERY QUỐC TẾ. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (bvbnd.vn ) tại Thành phố Hồ Chí Minh là điểm nghiên cứu chính. Bệnh viện dã chiến Củ Chi và bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ ở thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt tham gia vào thử nghiệm này như các điểm nghiên cứu vệ tinh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh.

regulatory documents

Initial approval