Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Vietnam

Đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến con người và các dịch vụ y tế trên toàn cầu. Thử nghiệm RECOVERY đã mở rộng ra quốc tế để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về việc liệu các phương pháp điều trị COVID-19 có lợi tiềm năng có đem lại hiệu quả và có sẵn trên các quần thể khác nhau hay không.

Được dẫn dắt bởi Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) tại Việt Nam, các bệnh nhân COVID-19 từ các địa điểm được chọn trên toàn quốc có thể được mời tham gia nghiên cứu RECOVERY QUỐC TẾ.

regulatory documents

Initial approval

data privacy notice

Vietnamese