Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Nederland

VOOR ONDERZOEKSPERSONEEL

Hartelijk dank voor uw hulp bij het RECOVERY onderzoek. Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen met longontsteking (influenza gerelateerd of CAP) kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. Dit onderzoek is opgezet om zo min mogelijk impact te hebben op drukbezet klinisch- en onderzoekspersoneel.

RECOVERY EU-protocol Synopsis

ONLINE RANDOMISATIESYSTEEM

Nadat u uw online training via de bovenstaande link hebt gevolgd, kunt u patiënten middels het online randomisatiesysteem invoeren in het onderzoek.

Voorbeeld randomisatieformulier - volwassene (v20.02)
Let op, dit is slechts een voorbeeld. Randomisatie kan alleen online worden uitgevoerd.

Training (Dutch)

Follow-up (Dutch)

FAQ (Dutch)