Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Gelieve te verduidelijken welke van de volgende vormen van terugtrekking zij wensen:
- Stoppen met onderzoeksmedicatie, maar bereid om de follow-up voort te zetten (inclusief mogelijk telefoongesprek)
- Geen verder contact met het onderzoekspersoneel, maar bereid om follow-up informatie te verzamelen uit medische dossiers.
Stoppen met alle onderzoeksprocedures zonder verdere follow-up.
Stuur een e-mail naar recoverytrial@ecraid.eu met hun studie ID en hun uiteindelijke beslissing.