Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Deelnemers kunnen om twee redenen worden overgeplaatst

  1. overplaatsing voor lopende medische zorg in een ander acuut ziekenhuis
  2. overplaatsing voor revalidatie als de acute fase van de behandeling voorbij is

Lopende medische zorg
Deze overplaatsing wordt niet beschouwd als ontslag. Probeer indien mogelijk contact op te nemen met een arts in het ontvangende ziekenhuis om het 28-dagen follow-up formulier in te vullen. Als dit niet mogelijk is, overweeg dan of u contact kunt opnemen met de patiënt of een familielid om de benodigde informatie te verkrijgen.

Revalidatie
In het kader van RECOVERY wordt dit beschouwd als ontslag uit de acute zorg, dus de studiebehandeling moet bij de overplaatsing worden gestopt. Het 28-dagen follow-up formulier kan op dag 28 worden ingevuld alsof de patiënt naar huis is ontslagen.