Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

De behandeling die de deelnemer kreeg, moet gewoon worden genoteerd op het follow-up formulier. Dit is geen schending van het protocol. Als dit te vaak gebeurt, zal dat het onderzoek ernstig schaden, dus medewerkers moeten voorkomen dat patiënten worden gerekruteerd voor een behandelingsvergelijking als het waarschijnlijk is dat ze die behandeling zullen krijgen, ongeacht de toewijzing (hoewel dit onvermijdelijk soms zal gebeuren). Dit wordt centraal gemonitord en het coördinerende kantoor zal een onderzoek instellen als de naleving van de behandelingstoewijzing consistent laag is.