Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Alle medewerkers van de deelnemende locatie van wie de hoofdonderzoeker heeft vastgesteld dat zij over de benodigde training en ervaring beschikken, mogen geïnformeerde toestemming (informed consent) afnemen. Mits zij ook de training voor onderzoeksspecifieke toestemming hebben gevolgd (beschikbaar op de trainingspagina) en daarvoor een formulier "bevestiging van training" hebben ingevuld. Dit kan zowel klinisch als onderzoekspersoneel zijn.