Cookies on this website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you click 'Accept all cookies' we'll assume that you are happy to receive all cookies and you won't see this message again. If you click 'Reject all non-essential cookies' only necessary cookies providing core functionality such as security, network management, and accessibility will be enabled. Click 'Find out more' for information on how to change your cookie settings.

Als het verantwoordelijke klinische team van mening is dat een specifieke behandeling moet worden gegeven, dan moet de patiënt die behandeling krijgen en komen ze niet in aanmerking voor die vergelijking. Dit betekent echter niet dat ze niet in aanmerking komen voor andere behandelingsvergelijkingen (een patiënt die oseltamivir krijgt als onderdeel van de gebruikelijke zorg kan bijvoorbeeld nog steeds in aanmerking komen voor de vergelijking met dexamethason).